Menus DU 06/02/2023 au 17/02/ 2023

MENUS 

MENUS 06/02/2023 au 10/02/2023

06/02/2023 au 10/02/2023

Plat-Ingrédients -Allergènes PDF

MENUS 13/02/2023 au 17/02/2023

MENUS 13/02/2023 au 17/02/2023

Plat-Ingrédients -Allergènes   PDF