Menus DU 23/01/2023 au 03/02/ 2023

MENUS 

MENUS 23/01/2023 au 27/01/2023

23/01/2023 au 27/01/2023

Plat-Ingrédients -Allergènes PDF

MENUS 30/01/2023 au 03/02/2023

MENUS 30/01/2023 au 03/02/2023

Plat-Ingrédients -Allergènes   PDF